Serwis sptlokinia.opatowek.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. X
Regulamin Świetlicy Szkolnej Wydruk PDF E-mail

Regulamin Świetlicy Szkolnej działającej w Szkole

Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej

w okresie epidemii COVID - 19Podstawa prawna- art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej.

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju. W związku z zaistniałą sytuacją w Polsce, opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadzone zostają procedury mające na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów.

Rodzice i pracownicy zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.

Zadania świetlicy:

 • stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,

 • dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,

 • rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,

 • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,

 • kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,

 • wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,

 • podnoszenie kultury życia codziennego,

 • niwelowanie trudności dydaktycznych ( pomoc w odrabianiu prac domowych),

 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi,

 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających z opieki świetlicowej w przezwyciężaniu trudności wychowawczych uczniów

II. Założenie organizacyjne1. Świetlica jest czynna w godz. 11.55 - 15.20 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.

2. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną COVID-19 – należą do nich objawy zakażenia górnych dróg oddechowych takie jak: katar, kaszel, duszności, podwyższona temperatura, biegunka.

3. Szkoła ma prawo odmówić przyjęcia opieki nad dzieckiem, u którego stwierdzi objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.

4. Rodzice są zobowiązani o wyposażenie dziecka w maseczkę (środki ochrony obowiązują podczas przebywania w przestrzeni wspólnej (np. korytarz, szatnia, toaleta, biblioteka, stołówka).

5. Uczniowie i nauczyciele mają prawo zdjąć maseczkę po zajęciu miejsca w sali.

6. Przed wejściem do sali uczniowie mają obowiązek zdezynfekować ręce.

7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinna wynosić min. 1,5 m.

8. W świetlicy szkolnej, w której przebywają uczniowie nie mogą znajdować się zabawki, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować .

9. Uczeń powinien posiadać własne przybory szkolne, pomoce dydaktyczne i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na ławce/stoliku szkolnym ucznia, w plecaku.

10. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami między sobą (nie korzystają również z telefonów komórkowych)

11. Sala, w której odbywają się zajęcia świetlicowe powinna być wietrzona co najmniej raz w ciągu godziny.

12. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory, urządzenia, pomoce sportowe należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować po użyciu.

13. Uczniowie pod opieką nauczyciela mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności.

14. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego pod warunkiem zapewnienia systematycznej dezynfekcji lub czyszczenia urządzeń.

15. Nauczyciele są zobowiązani do zwracania uwagi podopiecznym, aby często myli ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w łazienkach.

16. Nauczyciele są zobowiązani do zwracania uwagi podopiecznym na unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad higieny.

17. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w świetlicy do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( m. in. osłona ust i nosa).

11. Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowany od grupy do odrębnego pomieszczenia wyznaczonego przez dyrektora (wyposażonego m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący). O zaistniałej sytuacji niezwłocznie zostaje powiadomiony rodzic w celu pilnego odebrania ze szkoły.

12. Rodzice są proszeni o odbieranie dzieci w miarę możliwości w jak najkrótszych czasie po zakończeniu zajęć lekcyjnych.13.Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor.

14. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb szkoły, wynikają one z tygodniowego rozkładu zajęć, potrzeb rodziców i uczniów, mogą w razie potrzeby ulegać zmianie.

15. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania swoich dzieci po skończonych zajęciach.

16. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 osób.

17.Uczniowie dojeżdżający szkolnym, autobusem mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach świetlicy przed rozpoczęciem lekcji i po zakończeniu zajęć do czasu odjazdu autobusu szkolnego.12. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są:

 • uczniowie dojeżdżający,

 • dzieci, których rodzice pracują zawodowo13. Opieką zostają objęci również uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii bądź zwolnieni z zajęć wychowania do życia w rodzinie.

14. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje sie wyłącznie na podstawie wniosku - pisemnego zgłoszenia dziecka przez rodziców ( załącznik nr.1)

15. Po dokonaniu naboru dzieci do świetlicy sporządzany jest protokół rekrutacji.

16. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej:1. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo- wychowawczej świetlicy układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z planem wychowawczo - profilaktycznym szkoły.

2. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.

3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.

4.Wychowawcy świetlicy prowadzą rejestr obecności uczniów w świetlicy.

5. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice we wniosku zgłoszenia.

6. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.

7. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców uczeń nie będzie mógł opuścić świetlicy.

8. Kontakt z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających z opieki świetlicowej mogą mieć formę ustną np. rozmowa bezpośrednia, telefoniczna lub pisemny, np. SMS, e- mail, wpis do Librusa, listIV. Zadania nauczycieli - wychowawców świetlicy:1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce

2. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych

3. Organizowanie spacerów

4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków

5. Kształtowanie nawyków higieny i czystości, w szczególności dezynfekcja rąk, noszenie maseczek lub przyłbic.

6. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności

7. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnymV. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.Wychowanek ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanej opieki.

 • życzliwego traktowania

 • swobodnego wyrażania myśli i przekonań,

 • opieki wychowawczej,

 • poszanowania godności osobistej,

 • ochrony przed przemocą fizyczną i psychicznąWychowanek jest zobowiązany do:

 • przestrzegania regulaminu świetlicy oraz Kodeksu postępowania uczestnika świetlicy

 • przestrzegania zasad współżycia w grupie,

 • współpracy w procesie wychowania,

 • pomagania słabszym,

 • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy,

 • ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie

 • przestrzegania zasad higieny i czystości

 • przestrzegania 1,5 m odległości od każdego dziecka i nauczyciela

IV. Kary i nagrody stosowane wobec wychowankówNagrody:

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą w postaci:

 • pochwały ustnej

 • pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy

 • nagrody rzeczowej

 • dyplomuKary:

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie regulaminu, zasad higieny i czystości dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

 • upomnienia ustne,

 • ostrzeżenie w obecności grupy

 • pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu

 • wnioskowanie o obniżenie oceny zachowaniaRodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.VII. Dokumentacja świetlicy.

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

1. Wnioski zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka,

2. Regulamin świetlicy szkolnej,

3. Roczny plan pracy opiekuńczo- wychowawczej,

4. Rozkład dnia pracy świetlicy,

5. Dzienniki zajęć,

6. Protokoły rekrutacji.

 

Załączniki:


Deklaracja

 

Wytworzył(a): Banasiak Edyta
Data wytworzenia: 2021-09-06 21:32:26
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2021-09-06 21:33:04

Zobacz więcej:
Copyright © 2011 - 2023 by Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej Nota prawna