Serwis sptlokinia.opatowek.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. X
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ Wydruk PDF E-mail

PLAN PRACY
DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W TŁOKINI WIELKIEJ
ROK SZKOLNY 2021/2022

LP.

CELE, ZADANIA, ŚRODKI REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN REALIZACJI

1.

Rozmowy z dziećmi na temat zasad bezpiecznej i odpowiedzialnej zabawy w świetlicy szkolnej oraz na boisku szkolnym.

wychowawcy

cały rok

2.

Wspomnienia z wakacji. "Jak spędziliśmy wakacje?" - swobodne wypowiedzi dzieci.

"Poznajemy się lepiej"- przyjęcie nowych uczniów do społeczności świetlicowej, powitanie, otoczenie szczególną pomocą koleżeńską młodszych kolegów.

Bezpiecznie w drodze do szkoły i ze szkoły:

 • przeprowadzenie rozmów z wykorzystaniem ilustracji prezentujących przykłady prawidłowego i złego zachowania na drodze;

 • ćwiczenia w terenie doskonalące umiejętność właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia;

 • nauka znaków drogowych.

 • zagadki o tematyce ruchu drogowego

 

wychowawcy

wrzesień,

październikPROMOWANIE POSTAWY WZAJEMNEJ ŻYCZLIWOŚCI I SZACUNKU WZGLĘDEM SIEBIE – KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW KULTURY OSOBISTEJ

LP.

CELE, ZADANIA, ŚRODKI REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN REALIZACJI

1.

Rozmowy na temat prawidłowego odnoszenia się do nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów;

 • kształtowanie i utrwalanie nawyku stosowania na co dzień zwrotów grzecznościowych (powitanie, pożegnanie, nawiązywanie nowych znajomości, używanie odpowiednich gestów, mowa ciała);

 • przedstawianie w parach scenek ukazujących zasady kulturalnego zachowania się;

 • kształtowanie postaw życzliwości, koleżeńskości i empatii (okazywanie wzajemnej pomocy, nauka dzielenia się z innymi osobami i udzielania wsparcia w tzw. sytuacjach trudnych);

 • wdrażanie do nauki umiejętności współżycia z innymi poprzez organizowanie imprez grupowych, mających na celu integrację, a w konsekwencji powstanie atmosfery współdziałania, odpowiedzialności, życzliwości, szacunku i wzajemnej pomocy (zabawy integrujące, zabawa andrzejkowa, spotkanie wigilijne, zabawa karnawałowa, mikołajki, udzielanie pierwszej pomocy);

 

wychowawcy

cały rok

2.

„Nie toleruję agresji”, czyli wdrażanie do postawy szacunku, otwartości, życzliwości w stosunku do innych (rozmowy na temat sytuacji sprzyjających wystąpieniu zjawiska agresji oraz sposobów ich zapobiegania). Opanowanie i przezwyciężanie złości i agresji poprzez ćwiczenia "kartki złości", "Słoneczko przyjemności".

wychowawcy

cały rok

3.

Zorganizowanie zabaw integracyjnych dla dzieci.

Rozmowa na temat "Co możemy zrobić, aby w świetlicy było miło i przyjemnie?"- jesteśmy gospodarzami świetlicy. Przypominanie regulaminu świetlicy oraz dbałość o jego przestrzeganie. Troska o mienie szkoły (meble, sprzęty, gry, zabawki i in.).

wychowawcy

wrzesieńKSZTAŁTOWANIE I ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ DZIECI

LP.

CELE, ZADANIA, ŚRODKI REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN REALIZACJI

1.

Zorganizowanie kół zainteresowań – taneczne, plastyczne, teatralne, muzyczne, sportowe.

wychowawcy

cały rok

2.

Rozwijanie aktywności twórczych i zdolności manualnych u dzieci:

 • wykonywanie gazetek ściennych,

 • przygotowywanie wydzieranek, wycinanek, naklejanek,

 • lepienie z plasteliny.

 • rysowanie kredą

wychowawcy

cały rok

3.

Udział dzieci w konkursach

wychowawcy

cały rokWYCHOWANIE PROZDROWOTNE

LP.

CELE, ZADANIA, ŚRODKI REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN REALIZACJI

1.

Zorganizowanie rozmów na temat zdrowia i higieny osobistej. "Jak ustrzec się przed chorobą?" - rozmowa kierowana

wychowawcy

cały rok

2.

Gry i zabawy w sali świetlicowej i na powietrzu sprzyjające utrzymaniu właściwej postawy ciała.

wychowawcy

cały rok

3.

Profilaktyka uzależnień (pogadanki w grupach).

wychowawcy

luty

kwiecień

maj

4.

Utrwalanie nawyków przestrzegania higieny osobistej (mycie rąk przed posiłkiem i po nim, po skorzystaniu z toalety, po powrocie do domu)

wychowawcy

cały rok

5.

Nauka dobierania stroju odpowiedniego do pogody i pory roku.

wychowawcy

cały rok

6.

Zachęcanie dzieci za pomocą rozmów i zabaw na świeżym powietrzu do aktywnego spędzania wolnego czasu.

wychowawcy

cały rokKSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH

LP.

CELE, ZADANIA, ŚRODKI REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN REALIZACJI

1.

Troska o miejsca pamięci narodowej w najbliższej okolicy i nie tylko, np. zachęcanie do porządkowania cmentarzy.

wychowawcy

cały rok

2.

Wzbudzanie zainteresowania historią swojego regionu (rozmowy na temat najciekawszych zabytków oraz miejsc wartych zobaczenia w okolicy i całej Polsce).

wychowawcy

listopad,

maj

3.

Rozmowy na temat symboli narodowych.

wychowawcy

listopad

4.

Zapoznanie się z mapą Polski – praca z mapą, nauka umiejętności wskazania na mapie miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania, stolicy Polski, najważniejszych rzek Polski, miejsc ważnych pod względem historycznym i turystycznym.

wychowawcy

październik,

 WDRAŻANIE DO NAUKI POSTAWY POSZANOWANIA ŚRODOWISKA

LP.

CELE, ZADANIA, ŚRODKI REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN REALIZACJI

1.

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne otoczenie.

wychowawcy

cały rok

2.

Rozmowa na temat zachowań zagrażających środowisku naturalnemu.

wychowawcy

kwiecień

3.

Zachęcanie do segregacji odpadów, używanie toreb ekologicznych, wyrzucania zużytych baterii do specjalnych pojemników.

wychowawcy

cały rok

4.

Pamiętamy o akcji „Sprzątanie Świata”.

wychowawcy

wrzesień

5.

Świętowanie Międzynarodowego Dnia Ziemi.

 

 

6.

Rozmowy o roślinach i zwierzętach objętych ochroną (oglądani ich ilustracji, wykonywanie prac plastycznych związanych z tą tematyka).

 

 PODNOSZENIE WYNIKÓW NAUCZANIA WŚRÓD DZIECI

LP.

CELE, ZADANIA, ŚRODKI REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN REALIZACJI

1.

Wdrażanie do systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji.

wychowawcy

cały rok

2.

Pomoc dzieciom mającym trudności w nauce.

wychowawcy

cały rok

3.

Praca indywidualna ze zdolnymi dziećmi.

wychowawcy

cały rok

4.

Organizowanie zabaw i gier umysłowych.

wychowawcy

cały rok

5.

Zachęcanie do czytania książek i opowiadań; wspólne czytanie książek, komiksów, wierszy.

wychowawcy

cały rok

6.

Rozmowy z dziećmi na temat praw i obowiązków człowieka:

 • wykonanie gazetki,

 • przedstawienie dzieciom najważniejszych dokumentów z historii traktujących o prawach i obowiązkach człowieka,

 • wykonanie prac plastycznych,

 • przedstawienie scenek obrazujących, do czego człowiek ma prawo i jakie ma obowiązki.

wychowawcy

grudzień

7.

Wykorzystanie komputera do nauki –korzystanie z encyklopedii internetowych, wyszukiwanie ciekawych informacji w Internecie.

wychowawcy

cały rokWSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI I WYCHOWAWCAMI KLAS

LP.

CELE, ZADANIA, ŚRODKI REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN REALIZACJI

1.

Zorganizowanie spotkań z rodzicami.

wychowawcy

cały rok

2.

Prezentacja dokonań dzieci w formie galerii świetlicowej i pokazów artystycznych dla rodziców.

wychowawcy

cały rok

3.

Indywidualne konsultacje z rodzicami.

wychowawcy

cały rok

4.

Rozmowy z wychowawcami.

wychowawcy

cały rok

5.

Spotkania z pedagogiem szkolnym, wspólne konsultacje, zasięganie porady, podejmowanie wspólnych, harmonijnych działań dla pełniejszego rozwoju dzieci; interwencje u pedagoga w sytuacjach tego wymagających.

wychowawcy

cały rokDOSKONALENIE WARSZTATU PRACY

LP.

CELE, ZADANIA, ŚRODKI REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN REALIZACJI

1.

Udział w warsztatach, zajęciach otwartych.

wychowawcy

cały rok

2.

Uczestnictwo w kursach doskonalących oraz szkoleniach WDN

wychowawcy

cały rokZADANIA ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZE

LP.

CELE, ZADANIA, ŚRODKI REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN REALIZACJI

1.

Zebranie kart zgłoszenia o przyjęcie dziecka do świetlicy.

wychowawcy

cały rok

2.

Założenie dokumentacji.

wychowawcy

wrzesień

3.

Opracowanie planu pracy świetlicy, tygodniowych bloków tematycznych, rozkładu zajęć na poszczególne dni tygodnia.

wychowawcy

wrzesień

4.

Planowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych.

wychowawcy

wrzesień

5.

Prowadzenie dokumentacji świetlicy (dzienniki zajęć, listy obecności).

wychowawcy

cały rok

6.

Uzupełnianie wyposażenia świetlicy.

wychowawcy

cały rok

7.

Dbanie o wystrój świetlicy: zmiana wyglądu sali w zależności od pory roku, świąt.

wychowawcy

cały rok

8.

Pozyskiwanie sponsorów i pomocy na rzecz świetlicy.

wychowawcy

cały rok

 

Opracowała – Ewa Szalkiewicz …………………………………………………………………….

Zatwierdził ……………………………………………………………………………………………………………..

Wytworzył(a): Banasiak Edyta
Data wytworzenia: 2021-09-06 21:27:23
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2021-09-06 21:27:27

Zobacz więcej:
Copyright © 2011 - 2023 by Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej Nota prawna