Serwis sptlokinia.opatowek.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. X
Programy preorientacji zawodowej Wydruk PDF E-mail

Program preorientacji zawodowej dla dzieci z oddziałów przedszkolnych SP w Tłokini Wielkiej

Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu preorientacji zawodowej są spójne z celami orientacji zawodowej (klasy I –III i klasy IV -VI szkoły podstawowej) i doradztwa zawodowego w klasach VII –VIII szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych.

Cel główny
Celem preorientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, rozwijanie zainteresowań dzieci.

Treści programowe oraz cele szczegółowe
I. Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron, wartości.

Dziecko:
1. określa, co lubi robić;
2. podaje przykłady różnych zainteresowań;
3. określa, co robi dobrze;
4. podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
5. opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.

II. Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.

Dziecko:
1. odgrywa różne role zawodowe w zabawie;
2. podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i te, które wzbudziły jego zainteresowanie oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;
3. opisuje różne funkcje pracy wykonywanej przez człowieka na wybranych przykładach;
4. wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których uczestniczy (zakupy, koncert, poczta...);
5 .w skazuje związki pomiędzy zainteresowaniami ,a pracą zawodową na wybranym przez siebie przykładzie;
6. podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem

III. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.

Dziecko:
1. nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej);
2. nazywa czynności, których lubi się uczyć

IV. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.

Dziecko:
1. opowiada, kim chciałoby zostać;
2. na miarę swoich możliwości planuje własne działania (lub działania grupy) poprzez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;
3. podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach

Osoby odpowiedzialne za realizacje programu
Zadania z zakresu preorientacji zawodowej realizuje nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda, psycholog, pedagog oraz rodzice reprezentujący różne zawody w ciągu całego roku szkolnego.

Metody pracy do uczniów:
• Skojarzenia
• Wycieczki zawodoznawcze
• Metoda projektu
• Pogadanki
• Gry i zabawy
• Konkursy plastyczne
• Filmy

 

Program orientacji zawodowej dla klas I-III SP w Tłokini Wielkiej

Cel główny
Celem orientacji zawodowej w klasach I –III szkoły podstawowej jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz rozwijanie zainteresowań i pasji.

Treści programowe oraz cele szczegółowe

I. Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.
Uczeń:
1.opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;
2. prezentuje swoje zainteresowania na forum;
3. podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;
4. podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;
5. podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

II. Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.
Uczeń:
1.odgrywa różne role zawodowe w zabawie;
2. podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;
3. opisuje, czym jest praca i omawia jej znaczenie w życiu człowieka (na wybranych przykładach);
4. omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje
5.opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;
6. posługuje się przyborami, narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny

III. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.
Uczeń:
1.uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;
2. wskazuje treści, których lubi się uczyć;

3. wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

IV. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.
Uczeń:
1.opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;
2. planuje swoje działania (lub działania grupy), wskazując na podstawowe czynności/zadania niezbędne do realizacji celu;
3. próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu
• Wychowawcy
• Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
• Pedagog
• Psycholog
• Nauczyciele świetlicy

Realizacja programu orientacji zawodowej odbywa się:
• na zajęciach edukacji wczesno- szkolnej w ramach realizacji podstawy programowej
• na dodatkowych zajęciach ze specjalistami
• w ramach wycieczek zawodoznawczych.

Metody pracy
• Metoda projektu
• Pogadanki
• Burza mózgów
• Skojarzenia
• Konkursy
• Dni talentów
• Spotkania z przedstawicielami zawodów
• Praca w zespołach
• Pokaz
• Prezentacja

Tematy zajęć:
• Praca- dlaczego ludzie pracują ?
• Kim chcę być w przyszłości ?
• Moje ulubione zabawki
• Poznajemy zawody
• Zawody w moim otoczeniu
• Co lubię robić – moje zainteresowania?

 

Program orientacji zawodowe w klasach IV-VI SP w Tłokini Wielkiej

Cel ogólny
Celem orientacji zawodowej w klasach IV –VI jest poznawanie własnych zasobów, zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji.

Treści programowe oraz cele szczegółowe

I. Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.
Uczeń:
1 określa własne zainteresowania, zdolności i uzdolnienia oraz kompetencje;
2. wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;
3 . podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;
4. prezentuje swoje zainteresowania/uzdolnienia na forum z zamiarem zaciekawienia odbiorców

II. Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.
Uczeń:
1. wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady dla poszczególnych grup, opisuje różne drogi dojścia do nich oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;
2. opisuje, czym jest praca i jej znaczenie w życiu człowieka;
3. podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;
4. posługuje się przyborami, narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób
twórczy i niekonwencjonalny;
5. wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

III. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.

Uczeń:
1.wskazuje na różne sposoby zdobywania wiedzy (korzystając ze znanych mu przykładów) oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;
2. wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;
3.samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.

IV. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.
Uczeń:
1.opowiada o swoich planach edukacyjnych i zawodowych;
2. planuje swoje działania (lub działania grupy), wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;
3. próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio, jak i pośrednio (otoczenie) z jego osobą

Osoby odpowiedzialne za realizację programu
• Wychowawcy
• Nauczyciele
• Pedagog
• Nauczyciel bibliotekarz
• Doradca zawodowy

Realizacja programu orientacji zawodowej odbywa się :
• na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych ( lekcje przedmiotowe);
• w ramach wycieczek zawodoznawczych do np. szkół zawodowych

Metody pracy
• Metoda projektu
• Pogadanki
• Burza mózgów
• Skojarzenia
• Spotkania z przedstawicielami zawodów
• Praca w zespołach
• Pokaz
• Prezentacja

Efekty działań
• Rozpoznaje swoje zainteresowania, mocne i słabe strony, umiejętności
• Wzmacnianie postawy samodzielności, odpowiedzialności i sprawczości uczniów tj. przekonania, że oni są podmiotami własnych działań zdolnymi do wprowadzania zmian w swoim otoczeniu.
• Przygotowanie uczniów do świadomego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych
• Zna wartość pracy i znaczenie pracy w życiu człowieka
• Zna czynniki wyboru zawodu

Tematy zajęć:
• Poznajemy zainteresowania
• Zdolności i umiejętności
• Praca i jej znaczenie w życiu człowieka
• Różne sposoby zdobywania wiedzy
• Planowanie drogi edukacyjnej
• Mój wymarzony zawód
• Znam mocne i słabe strony
• Świat zawodów
• Motywacja
• Praca w zespole
• Hierarchia potrzeb
• Zawody na rynku pracy
• Umiejętności komunikacyjne


Program doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII SP w Tłokini Wielkiej

Cel ogólny
Celem doradztwa zawodowego w klasach zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji, kształtowanie gotowości do wejścia na rynek pracy i rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie VII –VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania, decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych.

Treści programowe oraz cele szczegółowe

I. Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.
Uczeń:
1. rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje,
predyspozycje zawodowe oraz stan zdrowia)
2. dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej informacji
o sobie wynikających z autodiagnozy, ocen innych osób i innych źródeł
3.rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-
zawodowych
4.charakteryzuje wartości z uwzględnieniem wartości pracy i etyki zawodowej
5. określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji

II. Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.
Uczeń:
1.wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając składowe ich opisów, w tym dróg ich zdobywania;
2. wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy;
3. porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców
4.dokonuje autoprezentacji
5. uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka
6. analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy

III. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.
Uczeń:
1.analizuje oferty szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji
2. analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznanych własnych zasobów
3. charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaszkolnej w Polsce
4. określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

IV. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.
Uczeń:
1. planuje ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów;
2. podejmuje decyzje o dalszej drodze edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym
3. określa marzenia, cele i plany edukacyjno-zawodowe na bazie własnych zasobów;
4. identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie kariery i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy

Osoby odpowiedzialne za realizację programu
• Wychowawcy
• Nauczyciele
• Pedagog
• Nauczyciel bibliotekarz
• Doradca zawodowy
• Pielęgniarka szkolna
• Nauczyciel informatyki

Realizacja programu doradztwa zawodowego odbywa się:
• na wszystkich przedmiotach w ramach korelacji międzyprzedmiotowej i realizacji celów przedmiotowych kształcenia ogólnego np. wiedzy o społeczeństwie geografii, języka polskiego wychowania do życia w rodzinie
• zajęciach z doradztwa zawodowego
• godzinach wychowawczych
• konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym
• podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole lub poza nią (np. udział w targach edukacyjnych, udział w wizytach zawodoznawczych w firmach)
• w ramach działalności wolontariatu

Metody pracy
• Metoda projektu
• Pogadanki
• Burza mózgów
• Konkursy
• Spotkania z przedstawicielami szkół zawodowych
• Warsztaty
• Prelekcje
• Prezentacja
• Programy komputerowe
• Metody testowe- testy predyspozycji i preferencji zawodowych
• Konsultacje indywidualne
• Badania ankietowe, kwestionariusze

Efekty działań
Uczeń:
• Zna swoje zainteresowania, mocne i słabe strony, umiejętności, zdolności
• Zna wartość pracy i znaczenie pracy w życiu człowieka
• Zna czynniki wyboru zawodu
• Potrafi trafnie zaplanować własną drogę edukacyjno zawodową
• Jest przygotowany do pełnienia roli pracownika
• Zna aktualny rynek pracy, zawody przeszłości i przyszłości
• Zna ofertę edukacyjną szkół warszawskich
• Potrafi dokonać autoprezentacji
• Zna kompetencje i kwalifikacje na współczesnym rynku pracy
• Wymienia umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych.
• Potrafi współpracować w grupie
• Rozwija kompetencje uniwersalne
• Jest przygotowany do ustawicznego kształcenia się

Tematy zajęć z doradztwa zawodowego klasa VII
• Moje umiejętności – moje sukcesy
• Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej
• Umiejętności a zawód.
• Praca jako wartość
• Czym się interesuję?
• Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa
• Zawody w moim najbliższym otoczeniu
• Charakterystyka zawodu
• Kompetencje na rynku pracy.
• Wolontariat wstępem do kariery
• Samoświadomość kluczem do podejmowania decyzji.

Tematy zajęć z doradztwa zawodowego klasa VIII
• Analiza oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych
• Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
• Kim chce być w przyszłości?
• Pojęcie współczesnej kariery zawodowej
• Kompetencje kluczowe na rynku pracy
• Moje zasoby i preferencje, a oczekiwania pracodawców
• Autoprezentacja
• Tworzymy IPD, Analiza rynku pracy – zawody przyszłościowe
• Analiza własnych zasobów, preferencji , a wybór zawodu i szkoły ponadpodstawowej
• Czynniki trafnego wyboru zawodu

Wytworzył(a): Andrzejewska Anna
Data wytworzenia: 2019-10-22 20:06:29
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-10-22 20:06:38

Zobacz więcej:
Copyright © 2011 - 2023 by Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej Nota prawna